Studenter med barn

Om du blir gravid är det viktigt att du kontaktar Försäkringskassan för att skriva in dig, och för att ta reda på dina möjligheter till ersättning. Här presenteras i översiktlig form hur det kan fungera ekonomiskt att ha barn under studierna, och några olika saker att tänka på som student och förälder.

Studierna - om du blir gravid

När du blir gravid bör du ta kontakt med studievägledare på institutionen. Om du går ett program så kan du ta ett studieuppehåll, med garanterad plats när du kommer tillbaka. Om du läser kurser ska du också kunna omregistrera dig när du tar upp studierna igen.

Du kan också diskutera med din institution ifall det finns möjlighet att fortsätta utbildningen på halvfartsnivå när du har barn. I sådana fall kan du få studiemedel från CSN för halvtidsstudier.

Umeå universitet har ett förbud att ha med barn till lektionerna. Läs beslutet här

Fyra förtjänster i trygghetssystemen

  • Barnbidrag. Du kan få barnbidrag för alla barn från och med månaden efter den månad då barnet föds. Du behöver inte ansöka om barnbidrag, utan det betalas ut i och med din anmälan hos Försäkringskassan. Barnbidraget kan delas om du har delad vårdnad med någon annan. Bidraget betalas ut till och med det kvartal då barnet fyller 16 år, men det kan bli förlängt ifall barnet fortfarande går i grundskolan. Flerbarnstillägg kan du få om du har två eller flera barn. Bidragen är skattefria.
  • Studiemedel. Om du har vårdnad av barn under 18 år kan du få tilläggsbidrag av CSN.
  • A-kassa. Om du uppfyller arbets- och medlemsvillkoret har du rätt att få a-kassa under en ersättningsperiod på 300 dagar. Om du är förälder med barn under 18 år kan du dessutom få rätt till 150 extra ersättningsdagar.

Ersättning

Det är ingen underdrift att säga att de nuvarande trygghetssystemen inte är anpassade efter föräldrar som studerar, trots att en stor del studenter har barn som är under 18 år. Om du har arbetat innan studierna har du möjlighet att få inkomstrelaterad föräldrapenning under studieuppehållet. Men om du inte har arbetat, utan blott har studiemedel som inkomst, så kan du bara få det så kallade grundbeloppet. Du kan inte få föräldrapenning eller grundbeloppet samtidigt som du studerar eller arbetar, utan bara när du vårdar barnet.

Om du inte arbetat

Om du inte har arbetat, och följaktligen inte har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI), så får du ersättning enligt grundbeloppet på 180 kronor per dag före skatt.

SGI

För att få föräldrapenning beräknad utifrån den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) måste du ha arbetat minst 240 dagar (ca 8 månader). SGI är den sammanlagda årsinkomsten före skatt.

Om du studerar med studiemedel behåller du din SGI som du hade innan du började studera, som då kallas »vilande SGI«. Du kan alltså få föräldrapenning om du arbetat innan dina studier. Du behåller din SGI också om du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen eller vårdar ett barn som är under ett år.

Om du arbetar parallellt med dina studier så får du en så kallad studietids-SGI. Om du samtidigt har en vilande SGI som är högre än ditt studietids-SGI, så är det den vilande SGI:n som ligger till grund för föräldrapenningen. Det är viktigt att det inte uppstår ett »glapp« mellan tiden du har en inkomst och tiden du studerar för att du ska få rätt till föräldrapenning enligt din vilande SGI.

Om du får ett nytt barn innan första barnet fyllt två och ett halvt, så har du rätt till samma SGI som vid första barnet.

Föräldrapenning (om du har en SGI)

Föräldrapenningen betalas ut till vårdnadshavare under sammanlagt 480 dagar, varav 390 dagar enligt sjukpenningnivån och 90 dagar enligt lägstanivån. Lägstanivån är 180 kronor per dag för barn födda från och med 1 juli 2006. För barn födda före detta datum är ersättningen på lägstanivån 60 kronor per dag.

Om ni är två vårdnadshavare delas de 480 dagarna mellan båda, men en ensam vårdnadshavare har rätt till samtliga dagar. En förälder kan avstå rätten till föräldrapenning till den andra föräldern med undantag för 60 dagar. Om du inte tagit ut samtliga dagar vid barnets 8-årsdag så utgår dessa.

Storleken på dagersättningen beräknas enligt respektive förälders SGI, och är 80 procent av SGI, efter att den har multiplicerats med faktorn 0,97, delad med 365.

Om du till exempel under åtta månader haft en månadsinkomst på 20.000 ger detta en SGI på 240.000, och en föräldrapenning på 510 kronor per dag.

Om du får tvillingar får du ytterligare 180 dagars ersättning (90 dagar enligt sjukpenningnivån och 90 dagar enligt lägstanivån).

När barnet föds får pappan tio stycken pappadagar, som kan tas ut innan barnet är 60 dagar gammalt. Pappadagarna beräknas på samma sätt som föräldrapenningen.

För mer detaljerade uppgifter kring ersättningsdagar och nivåer, vänd dig till Försäkringskassan.

Sjukt barn och tillfällig föräldrapenning för förvärvsarbetande

Om du behöver vara hemma med sjukt barn eller när barnets ordinarie vårdare (den som är föräldraledig) blir sjuk erhålls tillfällig föräldrapenning. Om någon förvärvsarbetande anhörig vårdar barnet, överlåts den tillfälliga föräldrapenningen till honom eller henne. Det behövs intyg från och med den åttonde dagen. Den tillfälliga föräldrapenningen beräknas utifrån den faktiska inkomsten vid ansökningstillfället.

Sjukt barn och studenter

Som student har du inte möjlighet att få tillfällig föräldrapenning. Men du har en rätt att behålla studiemedlen under sammanlagt 18 veckor per år, och för varje barn som är under tolv år. Under den tid som du får studiemedel under tillfällig vård av barn, så behöver du inte ta de poäng som CSN vanligtvis kräver, men du är fortfarande återbetalningsskyldig för studiemedlet.

Om du studerar och ditt barn blir sjukt ska du anmäla detta till Försäkringskassan och till CSN, och lämna in en försäkran till CSN efter vårdperioden. Om studieuppehållet är längre än två veckor, ska du styrka frånvaron med läkarintyg. Vänd dig till CSN för mer information.

Student och pappa

Som pappa har du rätt att behålla studiemedlen i en vecka vid barnets födelse.

Havandeskapspenning och sjukskrivning

Om graviditeten är påfrestande kan du sjukskriva dig genom Försäkringskassan, även om du studerar. Men det är bara arbetande mammor som har möjlighet att få havandeskapspenning och minska arbetstiden. Föräldraledigheten måste i så fall anmälas två månader i förväg.

Länkar

www.forsakringskassan.se 
www.csn.seInformationen på denna sida är översiktlig. Du ombeds ta kontakt med Försäkringskassan, CSN och en studievägledare om du blir gravid, för att med större exakthet ta reda på vilken ersättning du kan få, och hur du kan gå tillväga med din utbildning.