Sjukdom & hälsa

Om du blir sjuk och inte klarar av studierna, är det viktigt att du sjukanmäler dig hos Försäkringskassan, helst redan första dagen. På så sätt kan CSN se att du inte varit oförmögen att ta de poäng som de vanligtvis kräver. Efter 30 sjukdagar kan ditt studielån dessutom avskrivas. Om du har en annan inkomst än studiemedel, så kan du få lite bättre ersättning, genom den så kallade sjukpenninggrundande inkomsten (SGI).

Nedan förklaras vad som gäller ifall du blir sjuk och inte klarar av att ta dina poäng. Om du känner dig hängig, eller på andra sätt har problem runt dina studier, så kan du vända dig till Studenthälsan:

Studenthälsan vid Umeå universitet

Till studenthälsan kan alla studenter vända sig under hela studietiden för råd och stöd i olika frågor som rör fysisk eller psykisk hälsa. De har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Studenthälsan utgör ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård och de som arbetar med studenthälsa har kompetenser som sjuksköterska, sjukgymnast, dietist, folkhälsovetare och kurator/bildterapeut. Studenthälsan finns i Förvaltningshuset på plan 2. Du hittar mer information om Studenthälsan på www.student.umu.se/under-studietiden/studenthalsan.

Om du blir sjuk: sjukanmäl dig!

Om du blir så sjuk att du blir oförmögen att studera så sjukanmäler du dig hos Försäkringskassan. Om du misstänker att du kommer att vara sjuk en längre tid och kommer att halka efter med studierna, så är det bäst om du sjukanmäler dig första sjukdagen. Sjukanmälan görs via Försäkringskassans hemsida eller på telefonnummer 020-524 524.

Så funkar det om du har studiemedel

Om du har studiemedel omfattas du av ett särskild försäkringsskydd. Det innebär att du får behålla studiemedlet när du är sjuk, även om du inte studerar och tar akademiska poäng. Dessutom kan en del av lånedelen skrivas av efter 30 dagars karenstid, det vill säga att du inte blir återbetalningsskyldig för studielån tagna från 30 sjukdagar och framåt. Denna möjlighet till avskrivning av lån efter 30 dagar är den »sjukersättning« du får om du inte har någon annan inkomst än studiemedel.

Förutsättningen för att få fullt studiemedel när du är sjuk är att du är helt oförmögen att studera. Om du bara kan studera halvtid, så kan du bara få studiemedel för halvtidsstudier.

Det är viktigt att du sjukanmäler dig tidigt, helst första dagen, för att du ska få 
eventuell rätt till avskrivning av studielån. Från och med dag 15 måste du dessutom lämna in läkarintyg till Försäkringskassan.

Så funkar det om du har eller har haft annan inkomst

Om du har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) så har du lite bättre förutsättningar om du blir sjukskriven. Ersättningen får du från Försäkringskassan redan dagen efter sjukanmälningsdagen, och uppgår till ungefär 80 procent av SGI.

Om du haft fast arbete före studierna med en inkomst som var högre än 24 procent av prisbasbeloppet (41 000 kronor, 2008) och studerar med studiestöd, hålls din SGI som gällde före studierna vilande under utbildningstiden. Förutsättningen för att behålla din SGI under tiden du studerar är att du tar fullt studiemedel. Vilande SGI innebär att du under utbildningstiden inte kan få någon ersättning som är grundad på den vilande SGI:n. Men vid långvarig och allvarlig sjukdom kan den vilande SGI:n aktiveras. Försäkringskassan gör bland annat utifrån läkardiagnosen en bedömning huruvida sjukdomen kan betraktas vara tillräckligt långvarig och allvarlig, för att den vilande SGI:n ska aktiveras.

När du avslutat studierna blir din vilande SGI gällande igen. Om du har relativt regelbundna inkomster, och har studiemedel, kan du få en »studietids-SGI« som baseras på din inkomst. Om du till exempel blir sjuk under studietiden och inte kan arbeta, kan du få ersättning som beräknas på din studietids-SGI. Anmäl att du har en sådan inkomst senast när du begär till exempel sjukpenning eller föräldrapenning.

Om du studerar utan studiestöd eller är anställd som doktorand gäller inte reglerna om vilande SGI och studietids-SGI. Då kan du i stället ha rätt till sjukpenning och föräldrapenning baserad på din inkomst.

Vänd dig till Försäkringskassan för mer detaljerade uppgifter.

Vård av sjukt barn eller närstående

Du har rätt att behålla studiemedlen för tillfällig vård av barn. Du har rätt att behålla studiemedlen under sammanlagt 18 veckor per år och för varje barn som är under tolv år. Om du vårdar ett barn som är över 12 år, men ännu inte fyllt 16 år, kan du få behålla studiemedlen i sammanlagt nio veckor per år och barn.

Du har rätt att behålla dina studiemedel när du är frånvarande för att vårda en svårt sjuk anhörig eller annan närstående i Sverige. Du har i så fall rätt till studiemedel under högst nio veckor per år, vid hivinfektion 34 veckor. Vänd dig till CSN för mer information.

Länkar

Studenthälsan
Försäkringskassan
Sjukanmälan servicetelefon 020-524 524
CSN
Informationen på denna sida är översiktlig. Vid dina specifika ärenden är det lämpligt att du vänder dig direkt till den relevanta myndigheten och bekräftar uppgifterna.