Diskriminering & trakasserier

Alla former av diskriminering och trakasserier betraktas som allvarliga i universitets- och högskolevärlden. Skolorna är skyldiga att utarbeta program för att motverka att studenter behandlas olika, och har till och med skyldighet att agera i misstänkta fall av trakasserier. Om du misstänker diskriminering eller trakasserier, eller är utsatt för det själv, ska du inte vara rädd för att anmäla. Vänd dig till studiesocialt ansvariga för att få mer information om hur du kan gå tillväga. För stöd i dessa frågor så finnsDiskimineringsombudsmannen (DO).

Diskriminering

Syftet med diskrimineringslagen är att ge bättre skydd för studenter mot diskriminering. Med diskriminering avses särbehandling som inte är sakligt motiverad. För att ett fall ska bedömas som diskriminering måste också särbehandlingen kunna relateras till någon av diskrimineringsgrunderna:

 • kön: att någon är kvinna eller man.
 • könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
 • etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
 • funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
 • sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
 • ålder: uppnådd levnadslängd.

Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön.

Lagen skiljer på direkt diskriminering, indirekt diskriminering och trakasserier, i diskrimineringslagen 4§ kan du läsa mer om det.

Högskolans skyldigheter

Förutom förbudet att bryta mot diskrimineringslagen, så har högskolorna och universiteten vissa skyldigheter i att arbeta med studenters likabehandling. Högskolan har undersökningsplikt, det vill säga är skyldig att agera i misstänkta fall av trakasserier. Det krävs ingen formell anmälan, utan räcker att det på något sätt framkommit att någon upplever sig bli trakasserad. Om det efter den omedelbara och opartiska utredningen visar sig vara fallet, är högskolan skyldig att försöka förhindra fortsatt diskriminering. Om uppmaningar inte är tillräckliga, kan fallet skickas till högskolans disciplinnämnd. Om det rör sig om brott så givetvis ska polisanmälning ske. Högskolan kan bli skadeståndsskyldig om den bryter mot:

 • förbudet mot diskriminering
 • plikten att utreda trakasserier och vidta åtgärder för att förhindra att de fortsätter
 • förbudet att utsätta studenter eller sökande för repressalier (Inte heller den som hjälper studenten får utsättas för repressalier)

Högskolan är vidare skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja studenternas lika rättigheter. Det kan till exempel handla om att underlätta för studenter med funktionsnedsättning (se rubrik till höger). Högskolan bör också utarbeta riktlinjer, rutiner och årliga planer kring likabehandling, och göra dessa tillgängliga för studenter och sina anställda. Här hittar du mer information om Umeå universitets arbete kring likabehandling.

Om du upplever trakasserier eller diskriminering

 • Om du upplever att du eller någon annan är trakasserad, av en lärare eller en student, anmäler du detta till högskolan så snabbt som möjligt. Skriv gärna ned situationen: vad som hänt, vid vilken tidpunkt det inträffade osv. Du kan vända dig till prefekten vid institutionen, som har hand om diskrimineringsärenden, men också till annan personal som i så fall vidarebefordrar ärendet. Du kan också vända dig direkt till chefen för rektorsämbetets kansli. När misstankar om trakasserier är kända, så är högskolan skyldig att starta en utredning.
 • Du kan också kontakta studentombudet eller din studentkår. Det är högskolans skyldighet att starta en utredning, men studentombudet eller din kår kan ge dig information om hur du kan gå till väg eller vilka möjligheter som finns för dig. 
 • Om du upptäcker diskriminering vid högskolan, kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Om högskolan inte startar en utredning kring fall av trakasserier, eller du vill ha stöd och råd kring hur du ska gå tillväga så kan du vända dig dit. DO ska se till att högskolorna följer lagen. De kan kontakta högskolan, föra studenters talan, och hjälpa till att föra en process i tingsrätten.

Länkar

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

- - -
Diskrimineringslag (2008:567)

Umeå universitets policy, och länkar till andra dokument

- - -
Sveriges Förenade HBTQ-studenter

Samordnaren för studenter med funktionshinder