Försäkringar & olycksfall

Som studerande är du automatiskt försäkrad av Kammarkollegiet. Denna försäkring gäller under tiden du är i, och på vägen till och från, skolan. Försäkringen är tecknad av CSN (som i sin tur fakturerar respektive skola), men du omfattas av försäkringen även om du inte tar studiemedel. Förutom försäkringen hos Kammarkollegiet bör du ha en hemförsäkring, samt en olycksfallsförsäkring.

Kammarkollegiet

Om du är inskriven som student eller doktorand på universitet eller högskola har du automatiskt en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen gäller i Sverige under skoltid (under aktivitet som ordnas av skolan), och under resan till och från skolan. Den gäller också om du studerar på skolans bibliotek eller ifall du befinner dig på en arbetsplats som en del av utbildningen, till exempel en praktikplats eller vid ett examensprojekt på ett företag.

Försäkringen genom Kammarkollegiet täcker personskador genom olycksfall och vissa fall av sjukdom, till exempel smitta orsakad av vistelse i laboratorium. Olycksfallet eller sjukdomen ska ha uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen. Förslitningsskador, hjärtinfarkt, hjärnblödning omfattas inte av försäkringen. Ersättning lämnas för utgifter som läkarvård, tandvård, mediciner, sjukgymnastik och sjukresor. Om skadan blir bestående ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men, och övriga kostnader som kan uppkomma. Självrisken är vid varje skadehändelse 500 kronor.

Personskadeförsäkringen gäller även utländska studenter som studerar i Sverige. Om du kommer från ett nordiskt land, ett EU-land eller ett land som Sverige träffat avtal med i fråga om sjukvårdskostnader (ett konventionsland), slipper du som regel undan med den patientavgift som gäller för den som tillhör den svenska socialförsäkringen när man utnyttjar sjukvården i Sverige. Men kommer man från ett annat land får man däremot i regel betala hela den faktiska kostnaden för vården, vilken kan uppgå till stora belopp. Studenter från sådana länder bör därför uppmanas att teckna egen försäkring som gäller under vistelsen i Sverige.

Skadeanmälansblankett finns att hämta på Kammarkollegiets hemsida, där du också hittar mer information om hur du gör en skadeanmälan.

Om skadan inträffat under praktikarbete, ska den också anmälas som arbetsskada till Försäkringskassan.

Hemförsäkring och privat olycksfallsförsäkring

Med en privat olycksfallsförsäkring är du försäkrad dygnet runt, även när du inte befinner dig i, eller till och från, skolan. Om du tecknar en privat olycksfallsförsäkring så gäller den före Kammarkollegiets personskadeförsäkring ifall något skulle hända.

Du bör också ha en hemförsäkring som skyddar mot inbrott, brand, cykelstöld med mera.

Nedan finns några länkar till stora försäkringsbolag.

Länkar

Kammarkollegiet

Länsförsäkringar
Trygg-Hansa
Folksam
If hemförsäkring
Skandia